Drezdeński Instytut Europy Wschodniej

Dlaczego Drezdeński Instytut Europy Wschodniej?

Drezno  jest stolicą tego niemieckiego kraju związkowego, który ma najdłuższy,  wspólny odcinek granicy z krajami Europy Środkowowschodniej. Drezno  jest, poprzez mnogość znajdujących się tutaj instytucji naukowych,  jednym z najważniejszych centrów naukowych w RFN oraz najsilniejszych  centrów ekonomicznych we wschodnich Niemczech. Dzięki mnogości  instytucji naukowych, które ściśle współpracują z krajami Środkowo i  Wschodnioeuropejskimi, oraz które uczyniły z tych państw obiekt swoich  badań, Drezno dysponuje rozległą Wschodnioeuropejską siecią kompetencji.  

Oprócz instytucji i ich Środkowo i  Wschodnioeuropejskiej kompetencji, stosunki z krajami Europy  Środkowow-schodniej są w Dreźnie pielęgnowane i wspomagane przez władzę i  administrację Saksonii, władze krajów związkowych, publiczno-prawne  fundacje znajdujące się w Dreźnie, administrację miasta Drezna oraz  liczne Drezdeńskie organizacje pozarządowe. Nie zapominajmy również o  wielu prywatnych inicjatywach i instytucjach, znajdujących się w  Dreźnie, finansowanych niekiedy ze środków krajów Europy  Środkowow-schodniej. Wiele Drezdeńskich firm pielęgnuje ścisłe stosunki  handlowe z Europą wschodnią a wiele przedsiębiorstw wiąże swoje  Wschodnioeuropejskie działania właśnie z Dreznem. Pomimo to, nie  wszędzie postrzega się Drezno jako wymarzonego „łącznika“ z krajami  Europy Środkowow-schodniej i Wschodniej. Dziwi to, biorąc pod uwagę  położenie miasta.

Jeśli chodzi o naukę, może brać  się to z tego, iż ciągle jeszcze brak jest w Dreźnie, mimo szerokiego  zakresu badań tutejszych instytucji naukowych nad zagadnieniami krajów  Europy Środkowowschodniej i Wschodniej, centrum koordynacji tych prac i  badań. Instytut założony z inicjatywy prywatnej, być może, nie będzie w  stanie sam podołać temu zadaniu. Jednakże na pewno jest w stanie  ustanowić symbol, który byłby wyrazem samouświadomienia tego regionu w  swoje możliwości oraz tradycyjne powiązania z regionami Europy  Środkowowschodniej i Wschodniej. Drezdeński Instytut Europy Wschodniej  jest interdyscyplinarnym instytutem naukowym. Jak dotąd, prowadzone w  Dreźnie badania naukowe nad zagadnieniami krajów Europy  Środkowowschodniej, nie opuszczają zazwyczaj pojedynczych wydziałów i  fakultetów. Drezdeński Instytut Europy Wschodniej jest instytucją  naukową łączącą wszystkie adekwatne kierunki nauki zajmujące się  badaniem Europy Środkowowschodniej i Wschodniej. Dzięki temu Drezdeński  Instytut Europy Wschodniej organizuje różnorodne, interdyscyplinarne  sympozja i uroczystości.

W każdym razie, jest to  wielka radość dla Drezdeńskiego Instytutu Europy Wschodniej wspierać  naukowy i ekonomiczny region Saksonii lub Drezno wraz ze swoją pracą,  zwracając również uwagę wielu Zachodnioniemieckich instytucji. Wszystko,  co robimy, staramy się wykonywać na najwyższym możliwym poziomie.W  innym wypadku, ścisła współpraca z renomowanymi instytucjami  wspierającymi Drezdeński Instytut Europy Wschodniej nie byłaby możliwa.

Czym się zajmuje Drezdeński Instytut Europy Wschodniej?

Nie  tylko slawistyk, lecz także i prawnik zajmujący się zagadnieniami  ujednolicenia prawa, ekonomista badający powiązania gospodarcze Europy  Środkowej i Wschodniej, lekarz nakreślający możliwe wyniki współpracy  nadgranicznej, specjalista z zakresu komunikacji trudniący się  ponadregionalnym planowaniem przestrzennym Europy Środkowej i  Wschodniej…wszyscy oni znajdą możliwość prezentacji wyników swoich  badań. Drezdeński Instytut Europy Wschodniej jest utrzymywany nie tylko  przez reprezentantów nauki, w tym także młode pokolenie naukowców, lecz  także przedsiębiorstwa z regionu Drezna oraz Zachodnioniemieckich krajów  członkow-skich.

Drezdeński Instytut Europy  Wschodniej będzie naturalnie nawiązywał współpracę z innymi instytucjami  naukowymi w celu wzajemnej kooperacji i pomocy. Oprócz tego, Instytut  ma zamiar wspierać badania swoich własnych współpracowników. Do kiedy  miasto Drezno oraz kraj związkowy Saksonia, mają w zakresie swoich  projektów Europę Środkowowschodnią i Wschodnią, Drezdeński Instytut  Europy Wschodniej stara się i starać się będzie z nimi współpracować.  Projekty naukowe mogą naturalnie być realizowane zarówno przez  przedsiębiorstwa średnie jak i duże.

Instytut ma  także zamiar wydawać własną serię opracowań naukowych. Zaplanowane jest  również opublikowanie rocznika Instytutu, w którym zawarte będą  sprawozdania i wyniki corocznych sympozjów przeprowadzanych przez  Instytut. W I. tomie serii opracowań naukowych ukaże się poszerzona  wersja uroczystego wykładu Pana Profesora Jürgena Meyera, który zostanie  wygłoszony z okazji założenia Instytutu dnia 28. Kwietnia 2004 roku w  Dreźnie.

Prawna kompetencja Drezdeńskiego  Instytutu Europy Wschodniej jest zapewniona przez kuratorów, między  innymi Pana Dr. Herberta Küppera (kierownika Instytutu Wschodniego Prawa  w Monachium), oraz długotrwałe doświad-czenie praktyczne i  nauczycielskie dyrek-tora instytutu.

Bliskość i  kompetencja Instytutu względem społeczeństwa naukowego jest  zagwarantowana poprzez członków kuratorium, na przykład kierownika  kuratorium Pana Prof. Dr. Waltera Schmitza (Uniwersytet Techniczny w  Dreźnie) i jego zastępcę Pana Prof. Dr. Horsta Brezinskiego  (Bergakademie, Freiberg) oraz Pana adwokata Petera Neumanna, który  zarządza także Drezdeńskim oddziałem Niemieckiego Towarzystwa Wiedzy o  Europie Wschodniej, czyli największej niemiecko-języcznej instytucji  badającej zagadnienia Europy Wschodniej.

Znaczenie praktyki dla Drezdeńskiego Instytutu Europy Wschodniej

Drezdeński  Instytut Europy Wschodniej ma na celu trwałe wzmocnienie pozycji Drezna  i Saksonii. Odnosi się to nie tylko do strony ekonomicznej, lecz także  do naukowej. Dlatego też Drezdeński Instytut Europy Wschodniej uważa za  bardzo istotne prezentowanie informacji i konkretnych sukcesów.  Przedsiębiorstwa mają dostęp do naszej bazy danych tłumaczy języków  słowiańskich. W zasobach instytutu znajduje się mnogość języków, od  albańskiego, poprzez powszechnie stosowane Wschodnie i Południowo  wschodnie języki Europejskie, do języków Bałtyckich.

Instytut  jest partnerem do rozmów dla przedsiębiorców na rynku saksońskim i  niemieckim. Działamy jako kooperant dla zachodnich i wschodnich firm. W  Drezdeńskim Instytucie Europy Wschodniej spotkać się można między innymi  z dyskusjami na temat ważnych zagadnień ekonomicznych związanych z  Europą Wschodnią. Za konkretną pomoc i forum dyskusyjne służą regularnie  odbywające się cykle traktujących o ekonomii odczytów, prezentowanych  przez przedstawicieli instytutu oraz renomowanych referentów.

Pytania  ekonomiczne jak na przykład poszerzenie Europejskiej Unii Monetarnej na  wschód, silnie wzrastający nowy Euroregion na wschodnim pograniczu Unii  Europejskiej, skutki wzrostu gospodarczego i rynku siły roboczej w  Saksonii, ale także i cieszących się powodzeniem przedsiębiorstwach w  Polsce, Czechach i Bułgarii lub perspektywy dla niemieckich  kredytodawców na Rosyjskim rynku były omawiane wspólnie z ekspertami i  reprezentantami przedsiębiorstw. Także pytania prawne takie jak prawny  rozwój w Europie Środkowej i Wschodniej czy praktyczne doświadczenia z  Rosyjskim ustrojem prawnym były tematem dyskusji.

Zaangażowanie w oraz dla Drezdeńskiego Instytutu Europy Wschodniej i członkostwa

Dla  Drezdeńskiego Instytutu Europy Wschodniej liczy się nie tylko zawodowe,  lecz także i honorowe zaangażowanie wielu zmotywowanych ludzi.Cieszymy  się także, kiedy możemy osiągnąć płodną współpracę i wspierające relacje  z angażującymi się kompetentnymi osobistościami, firmami lub  instytucjami. Czy to z regionu i zobowiązań saksońskiej gospodarki, czy z  gospodarki wewnętrznej lub zagranicznej, nowych protektorów,  zainteresowania sprawami Europejskimi i Wschodnioeuropejskimi, cieszymy  się za każdym razem. Oczywiście zawsze jesteśmy do Waszej dyspozycji i z  przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania. Możecie także po prostu  zostać członkami Drezdeńskiego Instytutu Europy Wschodniej i w wkrótce  poznamy się osobiście.

Peter Neumann